Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego na mocy art. 251 ust. 2 akapit drugi Traktatu WE dotyczący wspólnego stanowiska Rady w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie zdolności patentowej wynalazków realizowanych przy pomocy komputera