Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Wspólna lub uczestnicząca konsumpcja: model zrównoważonego rozwoju w XXI wieku” (opinia z inicjatywy własnej)