Sprawa C-439/13 P: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 12 listopada 2015 r. – Elitaliana SpA/Eulex Kosowo [Odwołanie — Zamówienia publiczne na usługi — Wspólne działanie 2008/124/WPZiB — Przetarg dotyczący wsparcia śmigłowca na potrzeby misji Eulex Kosowo — Odwołanie od decyzji o udzieleniu zamówienia — Artykuł 24 ust. 1 akapit drugi TUE — Artykuł 275 akapit pierwszy TFUE — Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB) — Właściwość Trybunału — Artykuł 263 akapit pierwszy TFUE — Pojęcie „organu lub jednostki organizacyjnej Unii” — Środki, które można przypisać Komisji Europejskiej — Usprawiedliwiony błąd]