Sag C-439/13 P: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 12. november 2015 — Elitaliana SpA mod Eulex Kosovo (Appel — offentlige tjenesteydelseskontrakter — fælles aktion 2008/124/FUSP — udbudsprocedure vedrørende helikopterstøtte til Eulex-missionen i Kosovo — søgsmål til prøvelse af tildelingsafgørelsen — artikel 24, stk. 1, andet afsnit, TEU — artikel 275, stk. 1, TEUF — fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) — Domstolens kompetence — artikel 263, stk. 1, TEUF — begrebet »Unionens organer, kontorer eller agenturer« — foranstaltninger, der kan tilregnes Europa-Kommissionen — undskyldelig fejl)