Opinia rzecznika generalnego N. Wahla przedstawiona w dniu 19 czerwca 2014 r. Opinia rzecznika generalnego N. Wahla przedstawiona w dniu 19 czerwca 2014 r.#Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank przeciwko L.F. Evans.#Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Centrale Raad van Beroep.#Odesłanie prejudycjalne – Ustalenie ustawodawstwa mającego zastosowanie do pracownika w dziedzinie zabezpieczenia społecznego – Rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 – Zastosowanie – Zatrudnienie obywatela państwa członkowskiego w konsulacie państwa trzeciego położonego na terytorium innego państwa członkowskiego, w którym pracownik ten zamieszkuje – Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych – Artykuł 71 ust. 2 – Ustawodawstwo krajowe przyznające ułatwienia, przywileje i immunitety stałym rezydentom.#Sprawa C-179/13.