Официален вестник на Европейския съюз, L 235, 02 септември 2008г