Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2076/2002 της Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου 2002 σχετικά με την παράταση της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, τη μη καταχώριση ορισμένων δραστικών ουσιών στο παράρτημα Ι της εν λόγω οδηγίας και την ανάκληση των εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τις ουσίες αυτές (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)