Věc C-215/06: Žaloba podaná dne 11. května 2006 – Komise Evropských společenství v. Irsko