/* */

Neumann Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 7 kwietnia 1987 r. # Firma Karl-Heinz Neumann przeciwko Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Niemcy. # Utrata kaucji. # Sprawa 38/86. TITJUR