2013/247/UE: Decyzja Komisji z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie pomocy państwa nr SA.24123 (2012/C) (ex 2011/NN) wdrożonej przez Niderlandy Domniemana sprzedaż gruntu poniżej ceny rynkowej przez gminę Leidschendam-Voorburg (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 87) Tekst mający znaczenie dla EOG