Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 198, 2004m