2014/199/UE: Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 9 kwietnia 2014 r. zmieniająca załączniki do decyzji wykonawczej 2011/630/UE w odniesieniu do wymagań dotyczących zdrowia zwierząt w związku z chorobą niebieskiego języka i krwotoczną chorobą zwierzyny płowej (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 2256) Tekst mający znaczenie dla EOG