Υπόθεση T-359/16: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Ιουλίου 2017 — Axel Springer κατά EUIPO — Stiftung Warentest (TestBild) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως του λεκτικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης TestBild — Προγενέστερα εικονιστικά εθνικά σήματα test — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Ομοιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών — Ομοιότητα των σημείων — Εγγενής διακριτικός χαρακτήρας — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]