Decyzja Komisji z dnia 29/10/2015 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem (Sprawa COMP/M.7706 - KINNEVIK / QLIRO GROUP) zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)