Opinia rzecznika generalnego P. Cruza Villalóna przedstawiona w dniu 17 marca 2015 r. Opinia rzecznika generalnego P. Cruza Villalóna przedstawiona w dniu 17 marca 2015 r.#BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH.#Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof.#Odesłanie prejudycjalne – Pomoc państwa – Artykuł 107 ust. 1 TFUE – Sprzedaż gruntów rolnych przez władze publiczne – Przepis prawa krajowego pozwalający właściwym organom sprzeciwić się sprzedaży gruntu rolnego, w wypadku gdy zaproponowaną cenę uznaje się za „znacząco nieproporcjonalną” do wartości rynkowej – Pomoc przyznawana niektórym przedsiębiorstwom lub na produkcję niektórych towarów – Kryterium inwestora prywatnego – Określenie „wartości rynkowej”.#Sprawa C-39/14.