Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 047A, 19 Φεβρουαρίου 2014