Opinia rzecznika generalnego Capotorti przedstawione w dniu 16 grudnia 1980 r. # Firma A. Weigand przeciwko Schutzverband Deutscher Wein e.V. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Bundesgerichtshof - Niemcy. # Sprawa 56/80. Weigand TITJUR