Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 323, 30 grudzień 2006