Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 23, 2007m