Официален вестник на Европейския съюз, L 23, 31 януари 2007г