Pusts Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 7 lutego 2013 r. # Gunārs Pusts przeciwko Lauku atbalsta dienests. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Augstākās tiesas Senāts - Łotwa. # Rolnictwo - EFOGR - Rozporządzenia (WE) nr 1257/1999 i 817/2004 - Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich - Odzyskanie nienależnego świadczenia - Uregulowanie krajowe uzależniające przyznanie pomocy rolnośrodowiskowej od corocznego składania wniosku wraz z określonymi dokumentami - Beneficjent pomocy, który co prawda spełnił obowiązki dotyczące użytkowania danego obszaru, lecz nie złożył wniosku zgodnie ze wspomnianym uregulowaniem - Odebranie pomocy bez wysłuchania beneficjenta w przypadku nieprzestrzegania przez niego przepisów dotyczących składania wniosku o pomoc rolnośrodowiskową. # Sprawa C-454/11. TITJUR