/* */

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 724/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie standardu wymiany danych wymaganych na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej Tekst mający znaczenie dla EOG