Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα), της 13ης Οκτωβρίου 2005 , στην υπόθεση C-522/03 (αίτηση του Oberlandesgericht München για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως): Scania Finance France SA κατά Rockinger Spezialfabrik für Anhängerkupplungen GmbH & Co. (Σύμβαση των Βρυξελλών — Αναγνώριση και εκτέλεση — Λόγοι αρνήσεως — Έννοια της κανονικής επιδόσεως ή κοινοποιήσεως )