Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 29 kwietnia 2015 r.#Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV przeciwko Hubertus Wilhelmus van Leeuwen.#Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Rotterdam.#Odesłanie prejudycjalne – Bezpośrednie ubezpieczenie na życie – Dyrektywa 92/96/EWG – Artykuł 31 ust. 3 – Informacje, które należy przekazać ubezpieczającemu – Obowiązek przekazania przez ubezpieczyciela dodatkowych informacji dotyczących kosztów i składek na podstawie ogólnych norm prawa krajowego.#Sprawa C-51/13. Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 29 kwietnia 2015 r.