Commerz Nederland TITJUR Opinia rzecznika generalnego Wathelet przedstawione w dniu 8 maja 2014 r. # Commerz Nederland NV przeciwko Havenbedrijf Rotterdam NV. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Hoge Raad der Nederlanden - Niderlandy. # Odesłanie prejudycjalne - Konkurencja - Pomoc państwa - Artykuł 107 ust. 1 TFUE - Pojęcie pomocy - Poręczenia udzielone przez przedsiębiorstwo publiczne bankowi w celu przyznania kredytów osobom trzecim - Poręczenia udzielone świadomie przez członka zarządu tego przedsiębiorstwa publicznego z naruszeniem statutowych przepisów przedsiębiorstwa - Domniemanie sprzeciwu ze strony podmiotu publicznego będącego właścicielem danego przedsiębiorstwa - Możliwość przypisania poręczeń państwu. # Sprawa C-242/13.