Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 393, 30 grudzień 2006