TITJUR Francja przeciwko Komisji Opinia rzecznika generalnego Kokott przedstawione w dniu 18 kwietnia 2013 r. # Republika Francuska przeciwko Komisji Europejskiej. # Odwołanie - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) - Wspólnotowa interwencja strukturalna w regionie Martynika -Zmniejszenie pomocy finansowej - Zamówienia publiczne na roboty budowlane - Zgodność działań z przepisami Unii - Koordynacja procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane - Dyrektywa 93/37/EWG- Artykuł 2 - Pojęcie "bezpośredniego subsydiowania" - Pojęcie "obiektów sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych". # Sprawa C-115/12 P.