Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2015 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1