Mål T-304/02: Förstainstansrättens dom av den 4 juli 2006 – Hoek Loos NV mot Europeiska gemenskapernas kommission (Konkurrens – Konkurrensbegränsande samverkan – Den nederländska marknaden för industrigaser och medicinska gaser – Prisfastställelse – Beräkning av böter – Riktlinjer för beräkning av böter – Proportionalitetsprincipen och likabehandlingsprincipen)