Pisemne zapytanie E-2399/05 skierowane przez: Barta Staesa (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Marie Isler Béguin (Verts/ALE), Paula Casakę (PSE), Dorette Corbey (PSE), Roberta Evansa (PSE), Wolfganga Kreissla-Dörflera (PSE), Karin Scheele (PSE), Caroline Jackson (PPE-DE), Pétera Olajosa (PPE-DE), Neila Parisha (PPE-DE) i Jonasa Sjöstedta (GUE/NGL) do Komisji. łamania przepisów załącznika IV dyrektywy w sprawie ochrony dzikiego ptactwa na Malcie