C/2015/3799 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/902 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie środka wprowadzonego przez Łotwę zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu zakazania wprowadzania do obrotu kosiarki produkowanej przez przedsiębiorstwo GGP Italy spa (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 3799) (Tekst mający znaczenie dla EOG)