PROPCELEX Sprawa T-9/10: Wyrok Sądu z dnia 21 lutego 2013 r. — Evropaïki Dynamiki przeciwko Komisji (Zamówienia publiczne na usługi — Procedura przetargowa — Świadczenie usług zewnętrznych dotyczących publikacji elektronicznych — Odrzucenie oferty jednego z oferentów — Udzielenie zamówienia innemu oferentowi — Kryteria wyboru i udzielenia zamówienia — Obowiązek uzasadnienia — Oczywisty błąd w ocenie)