Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 298, 16 listopad 2010