Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2019/1007 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 7ης Ιουνίου 2019, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2012/13 σχετικά με το TARGET2-Securities (ΕΚΤ/2019/16)