Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 325, 30 grudzień 2006