Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 18 grudnia 2014 r.#Staatssecretaris van Financiën przeciwko X.#Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden.#Odesłanie prejudycjalne – Swoboda przedsiębiorczości – Przepisy podatkowe – Podatek dochodowy – Podatnik niebędący rezydentem – Możliwość odliczenia wydatków związanych z zabytkiem wykorzystywanym na cele własne – Brak możliwości odliczenia w zakresie dotyczącym zabytku jedynie z tego względu, że nie jest on chroniony w państwie opodatkowania, chociaż jest chroniony w państwie zamieszkania.#Sprawa C-87/13. Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 18 grudnia 2014 r.