Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 826/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej sedaksan, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 Tekst mający znaczenie dla EOG