Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 326, 10 grudzień 2010