Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 19 grudnia 2013 r. Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 19 grudnia 2013 r.#Siemens AG i in. przeciwko Komisji Europejskiej.#Odwołanie – Konkurencja – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Rynek przedsięwzięć odnoszących się do rozdzielnic z izolacją gazową – Podział rynku – Rozporządzenie (WE) nr 1/2003 – Dowód naruszenia – Jednolite i ciągłe naruszenie – Przeinaczenie dowodów – Moc dowodowa oświadczeń sprzecznych z interesami składającego oświadczenie – Grzywny – Kwota wyjściowa – Rok odniesienia – Mnożnik odstraszający – Nieograniczone prawo orzekania – Równość traktowania – Prawo do obrony – Obowiązek uzasadnienia.#Sprawy połączone C-239/11 P, C-489/11 P i C-498/11 P.