/* */

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 27 lutego 2014 r. Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 27 lutego 2014 r.#Lyreco Belgium NV przeciwko Sophie Rogiers.#Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez arbeidshof te Antwerpen.#Polityka społeczna – Dyrektywa 96/34/WE – Porozumienie ramowe dotyczące urlopu rodzicielskiego – Klauzule 1 i 2.4 – Urlop rodzicielski w niepełnym wymiarze – Zwolnienie pracownika bez ważnego lub wystarczającego powodu – Ryczałtowe odszkodowanie z tytułu naruszenia ochrony w związku ze skorzystaniem z urlopu rodzicielskiego – Podstawa obliczania odszkodowania.#Sprawa C-588/12.