Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej - CZĘŚĆ PIĄTA: POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WPROWADZENIA W ŻYCIE NINIEJSZEGO AKTU - TYTUŁ III:POSTANOWIENIA KOŃCOWE - Artykuł 59