TITJUR Mömax Logistik Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 6 lutego 2014 r. # Mömax Logistik GmbH przeciwko Bundesamt für Justiz. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Landgericht Bonn - Niemcy. # Odesłanie prejudycjalne - Prawo przedsiębiorstw - Dyrektywa 78/660/EWG - Ogłoszenie rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek - Stosowanie zasad ogłoszenia tych sprawozdań do spółek podlegających przepisom prawa danego państwa członkowskiego i należących do grupy, której spółka dominująca podlega przepisom prawa innego państwa członkowskiego. # Sprawa C-528/12.