Opinia rzecznika generalnego M. Watheleta przedstawiona w dniu 30 kwietnia 2015 r. Opinia rzecznika generalnego M. Watheleta przedstawiona w dniu 30 kwietnia 2015 r.#InnoLux Corp. przeciwko Komisji Europejskiej.#Odwołanie – Konkurencja – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Artykuł 101 TFUE – Artykuł 53 porozumienia EOG – Światowy rynek wyświetlaczy ciekłokrystalicznych (LCD) – Ustalanie cen – Grzywny – Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien (2006) – Punkt 13 – Ustalenie wartości sprzedaży mającej związek z naruszeniem – Sprzedaż wewnętrzna danego produktu poza EOG – Uwzględnienie sprzedaży wyrobów gotowych zawierających dany produkt na rzecz osób trzecich w EOG.#Sprawa C-231/14 P.