Zaak F-109/14: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 14 juli 2015 — Roda/Commissie (Openbare dienst — Bezoldiging — Overlevingspensioen — Artikel 27 van bijlage VII bij het Statuut — Recht van de gescheiden echtgenoot van een overleden ambtenaar — Alimentatiepensioen ten laste van de overleden ambtenaar — Bovengrens van het overlevingspensioen — Beroep kennelijk ongegrond)