Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 580/2014 z dnia 28 maja 2014 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Lonzo de Corse/Lonzo de Corse — Lonzu (ChNP)]