Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 10 września 2015 r.#Fliesen-Zentrum Deutschland GmbH przeciwko Hauptzollamt Regensburg.#Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht München.#Odesłanie prejudycjalne – Dumping – Cło antydumpingowe nałożone na przywóz płytek ceramicznych pochodzących z Chin – Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 917/2011 – Ważność – Rozporządzenie (WE) nr 1225/2009 – Artykuł 2 ust. 7 lit. a) – Wartość normalna – Ustalenie na podstawie ceny w państwie trzecim o gospodarce rynkowej – Wybór odpowiedniego państwa trzeciego – Obowiązek staranności – Prawo do obrony – Obowiązek uzasadnienia – Kontrola wyrywkowa.#Sprawa C-687/13. Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 10 września 2015 r.