2005/552/EÜ: Euroopa Parlamendi otsus, 12. aprill 2005, heakskiidu andmise kohta komisjoni tegevusele kuuenda, seitsmenda, kaheksanda ja üheksanda Euroopa Arengufondi 2003. eelarveaasta eelarve täitmisel