/* */

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 26 lutego 2015 r. Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 26 lutego 2015 r.#Ingeniørforeningen i Danmark przeciwko Tekniq.#Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret.#Odesłanie prejudycjalne – Polityka społeczna – Dyrektywa 2000/78/WE – Równe traktowanie w zakresie zatrudnienia i pracy – Artykuł 2 ust. 1 i art. 2 ust. 2 lit. a) – Artykuł 6 ust. 1 – Odmienne traktowanie ze względu na wiek – Uregulowanie krajowe przewidujące niewypłacanie odpraw z tytułu zwolnienia pracownikom uprawnionym z chwilą odejścia na emeryturę w ramach powszechnego systemu emerytalnego.#Sprawa C-515/13.