Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 26 lutego 2015 r. Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 26 lutego 2015 r.#Ministre de l'Économie et des Finances przeciwko Gérard de Ruyter.#Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État (Francja).#Odesłanie prejudycjalne – Zabezpieczenie społeczne – Rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 – Artykuł 4 – Przedmiotowy zakres stosowania – Daniny publiczne uiszczane od dochodów z majątku – Powszechna składka na zabezpieczenie społeczne – Składka na spłatę zadłużenia systemu zabezpieczenia społecznego – Składka socjalna – Składka uzupełniająca składkę socjalną – Uczestnictwo w finansowaniu obowiązkowych systemów zabezpieczenia społecznego – Bezpośredni i wystarczająco istotny związek z niektórymi działami zabezpieczenia społecznego.#Sprawa C-623/13.