Pisemne zapytanie E-2051/05 skierowane przez: Alyna Smitha (Verts/ALE) do Komisji. Malawi